Logo1

Sychev DA, Abdullaev SP, Mirzaev KB, Ryzhikova KA, Shuyev GN, Sozaeva ZA, Grishina EA, Mammaev SN, Gafurov DM, Kitaeva EY, Shprakh VV, Suleymanov SS, Bolieva LZ, Sozaeva MS, Zhuchkova SM, Gimaldinova NE, Sidukova EE, Asoskova AV, Mumladze RB.
Genetic determinants of dabigatran safety (CES1 gene rs2244613 polymorphism) in the Russian population: multi-ethnic analysis.
Mol Biol Rep. 2019 Mar 8. doi: 10.1007/s11033-019-04722-w. [Epub ahead of print]

 

скачать материал