Logo1


Ivashchenko DV, Rudik AV, Poloznikov AA, Nikulin SV, Smirnov VV, Tonevitsky AG, Bryun EA, Sychev DA. Which cytochrome P450 metabolizes phenazepam? Step by step in silico, in vitro, and in vivo studies. Drug Metab Pers Ther. 2018 May 4.


doi: 10.1515/dmpt-2017-0036.

скачать материал