Logo1

Дорогие коллеги, завершилась V Зимняя школа по фармакогенетике прошедшая 2-3 февраля на базе РМАНПО. Благодарим всех за участие! 
https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-klinicheskoj-farmakologii-i-terapi/10853-itogi-raboty-v-zimnej-shkoly-molodyh-uchenyh-i-vrachej-po-farmakogenetike-farmakogenomike-i-personalizirovannoj-terapii.html